Lip 15 2020 Published by under Bez kategorii

Mimo, że świadomość społeczna w zakresie potrzeby ochrony przyrody stale wzrasta nie każdy zdaje sobie sprawę, jakie czynności mogą spowodować zniszczenie siedlisk ptaków. Tym razem nasza ekspertyza ornitologiczna dotyczyła wycinki drzew i szuwarów na potrzeby budowy ścieżki rowerowej w miejscowości  Pełczyn. Kontrola potwierdziła występowania gniazd chronionych gatunków a harmonogram prac trzeba było odpowiednio dostosować.

 

Cze 11 2020 Published by under Bez kategorii

Wykaszanie wałów przeciwpowodziowych to ważny element ich corocznej konserwacji i dbania o należyty stan techniczny. Zaniechanie tych prac spowodować może sukcesję drzew i zmianę w ich strukturze co mogło by mieć katastrofalne skutki w przypadku powodzi. Przed przystąpieniem do prac przeprowadziliśmy kontrolę terenu na okoliczność obecności gatunków inwazyjnych oraz sprawdziliśmy teren pod kątem gniazdowania ptaków.  

Koszenie walow Gorzow

Nadzór przyrodniczy wały przeciwpowodziowe

Maj 22 2020 Published by under Bez kategorii

Przebudowa Ronda Rateja w Poznaniu to skomplikowana i długotrwała budowa, która pewnie niejedną krewa zagotuje. Jednym z elementów takiej inwestycji jest zaplanowanie oraz przeprowadzenie prac umożliwiających odwodnienie terenu inwestycji na etapie jej eksploatacji. w tym przypadku budowa kolektora ściekowego wiązała się z koniecznością wycinki drzew. Mając na uwadze okres w jakim prace mają byc realizowane przed wycinka przeprowadziliśmy oględziny ornitologiczne wszystkich drzew przewidzianych do usunięcia 

Kontrola_ornitologiczna_Serafitek

Maj 20 2020 Published by under Bez kategorii

Przed przystąpieniem do rozbudowy budynki szkoły przeprowadziliśmy szczegółowe oględziny drzew i krzewów znajdujących się na terenie inwestycji w celu wykluczenia obecności gniazd ptaków. Mimo braku obecności gniazd zaleciliśmy wykonawcy montaż 3 skrzynek typ A. Skrzynki te często zajmowane są przez sikory jak i przez wróble. 

Maj 06 2020 Published by under Bez kategorii

W związku z rozbudową oraz remontem linii kolejowej relacji Warszawa – Berlin konieczna jest budowa dodatkowych stacji zasilenia. Jednia z nich ma powstać w Kostrzynie. Wykonaliśmy na zlecenie inwestora opinię w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt na terenie objętym zamierzeniem inwestycyjnym. Do kontroli terenu użyliśmy drona. 

Ekspertyza ornitologiczna Kostrzyn

Kwi 16 2020 Published by under Bez kategorii

Remont fragmentu drogi oraz mostu w Kiszkowie to kolejna inwestycja dla której wykonaliśmy ekspertyzę ornitologiczną. Bardzo ciekawą obserwacją była para zimorodków, żerujące w Małej Wełnie. Inwentaryzacja ornitologiczna przeprowadzona została na potrzeby procedury związanej z oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ekspertyza ornitologiczna Kiszkowo

Next »