Opinia ornitologiczna w Gdyni

30.09.2019

Prace związane z wycinką drzew poprzedzone zostały oględzinami wykonanymi przez ornitologa w celu oceny zajętości przez ptaki. Drzewa rosły na terenie jednostek wojskowych w niemal całym trójmieście. Przy tej okazji chcieli byśmy zwrócić uwagę na niewłaściwą interpretację „okresu lęgowego”. Przyjęło się, że okres ten przypada od 1 marca do 15 października. Poza tym bardzo często uważa się, że można bez żadnego zezwolenia niszczyć gniazda i wycinać dziuplaste drzewa. Nic bardziej mylnego ! Niewłaściwa interpretacja wynika najprawdopodobniej z błędnego rozumienia zapisów  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, które w § 9 wprowadza odstępstwo od zakazu „usuwania gniazd, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 8 oraz w § 8 ust. 1 pkt 6, nie dotyczy usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych lub terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne„. Z przytoczonych zapisów jasno wynika, że odstępstwo to wymaga spełnienia pewnych okoliczności, ponadto zgodnie z interpretacją przepisów przez RDOŚ w Poznaniu w przypadku drzew zajętych przez ptaki stają się one ich siedliskiem a tym samym odstępstwo w przypadku zaistnienie ww. okoliczności daj możliwość jedynie usunięcia gniazda nie daje ono możliwości wycinki drzewa, które jest siedliskiem tych ptaków. Podobnie w przypadku budynków nawet w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w rozporządzeniu dopuszcza się jedynie usunięcie gniazda bez niszczenia siedliska. Co to oznacza w praktyce ? Możliwe jest fizyczne usunięcie gniazda, przy czym nie dopuszcza się możliwości przeprowadzenia działań których celem było by uniemożliwienie ptakom zajęcie tej przestrzeni w kolejnym okresie lęgowym.   

Fotografia ornitologiczna