Sty 26 2020 Published by under Bez kategorii

Nietypowym zleceniem jakie ostatnio realizowaliśmy była opinia w Krakowie. Opracowanie sporządzone zostało na potrzeby przedsięwzięcie polegającego na budowie nowej instalacji radiokomunikacyjnej – stacji bazowej transmisji danych na dachu istniejącego budynku. Sama opinia dotyczyła nie tyle wpływy fal elektromagnetycznych na zwierzęta co ewentualnych zniszczeń wykonanych realizacją prac budowlanych. Nasz ornitolog dokonał bardzo szczegółowego przeglądu całego budynku, wraz z kontrolą dachu.26

Ekspertyza ornitologiczna Kraków

Ekspertyza ornitologiczna Kraków

Paź 11 2019 Published by under Bez kategorii

Na początku maja tego roku otrzymaliśmy telefon z prośbą o pomoc. Pracownicy budowlani rozpoczęli remont jednego z budynku w Głogowie. Prace rozpoczęły się od demontażu dachu budynku a tym samym do otwarcia przestrzeni stropodachowej. Realizacja robót wzbudziła niepokój jednej z mieszkanek, która poinformowała kierownika budowy, że obserwowała aktywność jerzyków w rejonie tego budynku w zeszłym sezonie lęgowym. Stropodach został już rozebrany więc samo wstrzymanie prac na niewiele by się zadało. Po konsultacji z ornitologiem z naszej firmy zapadła decyzja o budowę tymczasowych schronów dla tych ptaków tak aby mogły ona przystąpić do lęgów jeszcze w tym roku. Czasu było mało ale determinacja pracowników firmy wykonującej remontu budynku była na tyle skuteczna, że w ciągu dwóch dni powstały specjalne tymczasowe budki dla jerzyków, wykonane zostały one z płyty wiórowej i dodatkowo zabezpieczone styropianem na okoliczność nadmiernego nagrzewania się. Prace na dachu budynku zostały wstrzymane a pracownicy w tym czasie wykonywali remont wewnątrz budynku. Po uzyskaniu zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na zniszczenie siedlisk chronionego gatunku oraz po zakończeniu sezonu lęgowego ptaków prace zostały wznowione. Docelowa kompensacją będzie zamontowanie na elewacji budynku trocinobetonowych budek dla jerzyków. Całego zamieszania można było uniknąć wykonując przed rozpoczęciem prac opinię ornitologiczną, która określiła by dokładnie sposób postępowania oraz harmonogram prac. Podkreślić należy jednak, że na pochwałę zasługuje szybka reakcja i duża determinacja kierownictwa firmy budowlanej.

 

Wrz 30 2019 Published by under Bez kategorii

Prace związane z wycinką drzew poprzedzone zostały oględzinami wykonanymi przez ornitologa w celu oceny zajętości przez ptaki. Drzewa rosły na terenie jednostek wojskowych w niemal całym trójmieście. Przy tej okazji chcieli byśmy zwrócić uwagę na niewłaściwą interpretację „okresu lęgowego”. Przyjęło się, że okres ten przypada od 1 marca do 15 października. Poza tym bardzo często uważa się, że można bez żadnego zezwolenia niszczyć gniazda i wycinać dziuplaste drzewa. Nic bardziej mylnego ! Niewłaściwa interpretacja wynika najprawdopodobniej z błędnego rozumienia zapisów  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, które w § 9 wprowadza odstępstwo od zakazu „usuwania gniazd, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 8 oraz w § 8 ust. 1 pkt 6, nie dotyczy usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych lub terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne„. Z przytoczonych zapisów jasno wynika, że odstępstwo to wymaga spełnienia pewnych okoliczności, ponadto zgodnie z interpretacją przepisów przez RDOŚ w Poznaniu w przypadku drzew zajętych przez ptaki stają się one ich siedliskiem a tym samym odstępstwo w przypadku zaistnienie ww. okoliczności daj możliwość jedynie usunięcia gniazda nie daje ono możliwości wycinki drzewa, które jest siedliskiem tych ptaków. Podobnie w przypadku budynków nawet w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w rozporządzeniu dopuszcza się jedynie usunięcie gniazda bez niszczenia siedliska. Co to oznacza w praktyce ? Możliwe jest fizyczne usunięcie gniazda, przy czym nie dopuszcza się możliwości przeprowadzenia działań których celem było by uniemożliwienie ptakom zajęcie tej przestrzeni w kolejnym okresie lęgowym.   

Fotografia ornitologiczna

 

Cze 17 2019 Published by under Bez kategorii

Na potrzeby termomodernizacji i remontów budynków realizujemy ostatnio bardzo dużo zleceń w zakresie inwentaryzacji ornitologicznej. Wśród naszych zleceń zdarzają się prawdziwe perełki. Jednym z naszych ostatnich zleceniodawców było Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Ekspertyza ornitologiczna dotyczyła budynku Rotundy Panoramy Racławickiej !. Podczas oględzin budynku mieliśmy niepowtarzalną okazję poznać budynek z zupełnie innej strony niż zwiedzający. Oględziny wykazały, że budynek równie często jak turyści odwiedzają ptaki. Głównym gatunkiem zajmującym budynek był wróbel (Passer domesticus), ptaki zajmowały otwory technologiczne w filarach. Warto podkreślić, że wróble objęty jest ochroną ścisłą na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

Cze 11 2018 Published by under Bez kategorii

W najbliższym czasie na terenie Jarocina planowana jest niespotykana na tą skalę termomodernizacja budynków mieszkalnych. W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) planowane są prace związane z kompleksową poprawą efektywności energetycznej 29 budynków mieszkalnych. Prace budowlane sfinansowane mają zostać z pożyczki JESSICA 2 udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Aby przeprowadzone działanie nie oddziaływały negatywnie na chronione gatunki zwierząt prowadzone są obserwacje zarówno ornitofauny jak i chiropterofauny zamieszkującej budynki. Kolejnym krokiem będzie takie zaplanowanie prac tak by w możliwie jak najmniejszym stopniu szkodziły one tym zwierzętom. Ostatnim etapem przyrodniczej części prac będzie przeprowadzenie kompensacji przyrodniczej polegającej najczęściej na zawieszeniu na ocieplanym budynku specjalnych budek dla ptaków oraz schronów dla nietoperzy. Koszty przeprowadzenie kompensacji bardzo rzadko przekraczają 1 % planowanych wydatków na inwestycję a korzyści z obecności ptaków i nietoperzy w naszym otoczeniu są nie do przecenienia. Przykładowo sikory są bardzo skutecznym narzędziem walki z komarami natomiast jerzyki to nasza biologiczna broń w walce z komarami oraz „meszkami”. Jeden ptak zjada dziennie około 2 tysięcy komarów. Właściwie oraz rzetelnie przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza pozwala tak zaplanować prace by jerzyk był syty i mieszkańcy zadowoleni. 

Paź 20 2016 Published by under Bez kategorii

Kolejną ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną wykonaliśmy na zlecenie Urzędu Miasta Jarocin, tak właśnie dokładnie tego słynnego z festiwalu miasta. Ekspertyza obejmowała swym zakresem analizę wpływu remontu i adaptacji części nieużytkowanej poddasza na potrzeby salki konferencyjnej. W czasie kontroli stwierdzono jedno gniazdo gołębia miejskiego oraz kilka potencjalnych miejsc gniazdowania ptaków, które należy zabezpieczyć poza sezonem lęgowym tak aby uniemożliwić ich ewentualne zajęcie a tym samym wstrzymać prace budowlane.

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna na potrzeby remontu części poddasza UM w Jarocinie.

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna na potrzeby remontu części poddasza UM w Jarocinie.

Next »