Lip 15 2020 Published by under Bez kategorii

Mimo, że świadomość społeczna w zakresie potrzeby ochrony przyrody stale wzrasta nie każdy zdaje sobie sprawę, jakie czynności mogą spowodować zniszczenie siedlisk ptaków. Tym razem nasza ekspertyza ornitologiczna dotyczyła wycinki drzew i szuwarów na potrzeby budowy ścieżki rowerowej w miejscowości  Pełczyn. Kontrola potwierdziła występowania gniazd chronionych gatunków a harmonogram prac trzeba było odpowiednio dostosować.

 

Maj 28 2020 Published by under Bez kategorii

Przed przystąpieniem do prac remontowych wykonaliśmy oględziny budynku na okoliczność obecności chronionych gatunków ptaków i nietoperzy w budynku Katowickiego Centrum Onkologicznego. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że na elewacji częściowo jest już rozstawione rusztowanie co umożliwiło bardziej sprawną kontrolę m.in przestrzeni pod parapetami stanowiącą dogodną kryjówkę zarówno dla ptaków jak i nietoperzy. Ekspertyza nie wykazała obecności chronionych gatunków zwierząt na budynku.

Centrum onkologiczne Katowice ornitolog

Centrum onkologiczne Katowice ornitolog

Lut 20 2020 Published by under Bez kategorii

Jednym z etapów sprawowanego nadzoru ornitologicznego nad realizacją prac termomodernizacyjnych jest kontrola właściwego zabezpieczenia budynku przed rozpoczęciem prac. Działania ornitologa prowadzone są zarówno w zakresie sprawdzenia czy szczeliny zajmowane przez ptaki zostały opuszczone oraz czy zabezpieczenia są wykonane w sposób właściwy i trwały. W tym przypadku realizowaliśmy również fizyczne prace związane z zabezpieczeniem budynku Urzędu Kontroli Skarbowej w Radomsku. Prace prowadzone były z wykorzystaniem podnośnika koszowego który umożliwił sprawne zaklejenie wszystkich szczelin. Zgodnie z praktyką szczeliny wypełnione zostały szybkoschnącą pianką montażową a następnie zabezpieczone z zewnątrz zaprawą murarską. Taki sposób zabezpieczenia minimalizuje zajęcie przestrzeni przez ptaki w kolejnym sezonie lęgowym. Ważne jest by nie stosować wyłącznie pianki, która może zostać wyskubana przez ptaki. 

Zabezpieczenie budynku w Radomsku

Zabezpieczenie budynku w Radomsku

Sty 26 2020 Published by under Bez kategorii

Nietypowym zleceniem jakie ostatnio realizowaliśmy była opinia w Krakowie. Opracowanie sporządzone zostało na potrzeby przedsięwzięcie polegającego na budowie nowej instalacji radiokomunikacyjnej – stacji bazowej transmisji danych na dachu istniejącego budynku. Sama opinia dotyczyła nie tyle wpływy fal elektromagnetycznych na zwierzęta co ewentualnych zniszczeń wykonanych realizacją prac budowlanych. Nasz ornitolog dokonał bardzo szczegółowego przeglądu całego budynku, wraz z kontrolą dachu.26

Ekspertyza ornitologiczna Kraków

Ekspertyza ornitologiczna Kraków

Sty 15 2020 Published by under Bez kategorii

Pracownicy firmy zajmującą się obsługą techniczną stacji paliw zwrócili się do nas z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu prac remontowych związanych z wymianą dachu nad peronami stacji. Problemem okazały się gołębie miejskie, które bardzo licznie zajmowały tą przestrzeń przy okazji oczywiście znacznie ją zanieczyszczając. Odchody gołębi są dość niebezpieczne dla zdrowia ludzi i mogą powodować m.in. kryptokokozę. Niemniej jednak gołąb miejski objęty jest ochroną częściową i jego siedliska i gniazda podlegają ochronie na mocy ustawy o ochronie przyrody. Ustawodawca dopuścił jednak możliwość usuwania gniazd bez zezwolenia pod warunkiem, że w gniazdach nie znajdują się jaja ani pisklaki. Naszym zdaniem była ocena tego stanu. Ornitolog zajmujący się sprawą po stwierdzeniu, że w przestrzeni nie ma jaj ani ptaków zalecił również zastosowanie specjalnych rozwiązań technicznych, które miały umożliwić ptakom opuszczenie przestrzeni a zarazem uniemożliwić jej ponowne zajęcie przez ptaki.

Opinia ornitologiczna Wroclaw

Wrz 30 2019 Published by under Bez kategorii

Prace związane z wycinką drzew poprzedzone zostały oględzinami wykonanymi przez ornitologa w celu oceny zajętości przez ptaki. Drzewa rosły na terenie jednostek wojskowych w niemal całym trójmieście. Przy tej okazji chcieli byśmy zwrócić uwagę na niewłaściwą interpretację „okresu lęgowego”. Przyjęło się, że okres ten przypada od 1 marca do 15 października. Poza tym bardzo często uważa się, że można bez żadnego zezwolenia niszczyć gniazda i wycinać dziuplaste drzewa. Nic bardziej mylnego ! Niewłaściwa interpretacja wynika najprawdopodobniej z błędnego rozumienia zapisów  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, które w § 9 wprowadza odstępstwo od zakazu „usuwania gniazd, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 8 oraz w § 8 ust. 1 pkt 6, nie dotyczy usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych lub terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne„. Z przytoczonych zapisów jasno wynika, że odstępstwo to wymaga spełnienia pewnych okoliczności, ponadto zgodnie z interpretacją przepisów przez RDOŚ w Poznaniu w przypadku drzew zajętych przez ptaki stają się one ich siedliskiem a tym samym odstępstwo w przypadku zaistnienie ww. okoliczności daj możliwość jedynie usunięcia gniazda nie daje ono możliwości wycinki drzewa, które jest siedliskiem tych ptaków. Podobnie w przypadku budynków nawet w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w rozporządzeniu dopuszcza się jedynie usunięcie gniazda bez niszczenia siedliska. Co to oznacza w praktyce ? Możliwe jest fizyczne usunięcie gniazda, przy czym nie dopuszcza się możliwości przeprowadzenia działań których celem było by uniemożliwienie ptakom zajęcie tej przestrzeni w kolejnym okresie lęgowym.   

Fotografia ornitologiczna

 

Next »